Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Mimar ne kadar kazanır? Mimar maaşları 2021
Mimar ne kadar kazanır? Mimar maaşları 2021
Mimar ne kadar kazanır? Mimar maaşları 2021
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 05 Şubat 2021 - Saat: 22:14

Mimar ne kadar kazanır ? Mimar maaşları 2021

Devlet dairesinde çalışan mimarlar 6556 TL maaş alır. Kendi ofislerinde hizmet veren mimarlar ise ayda 8 bin lira ile 55 bin lira arası para kazandıkları görülmektedir. Tabi ilçedeki bir mimar ile büyükşehirlerdeki mimarlar değişiklik gösterir.

 

Mimarlar ne iş yapar ?

Mimarlar yapıları estetik ilkeler doğrultusunda dizayn eden bunu yaparken ise kullanıcı isteklerini göz önünde bulunduran ve genellikle yapım sürecini de kontrol eden, denetleyen uzman kişilerdir. Ayrıca;

1. Eski binaları restore ederler

2. Baştan sona projeleri kontrol eder

3. Çevreye zararlı mı değil mi diye kontrol eder

4. CAD çizimi yaparlar

5. Kullanılacak malzemenin niteliğini belirlerler

 

Mimarların görevleri nelerdir ?

1: Mimar, yönetmelik kapsamına giren tüm serbest mimarlık hizmetlerini Mimarlar Odasının mesleki denetimine sunmakla yükümlüdür. Mimarın bu yükümlülüğü iş sahibinin, ilgili idarenin, inşaat ve kullanma izni veren mercilerin Mimarlar Odası mesleki denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmaz.

 

2: Mimarın kendisine tanınmış görev, hak ve sorumlulukları Mimarlar Odası dışında başka bir kuruluş tarafından sınırlanamaz ve kısıtlanamaz.

 

3: Mimar, bu Yönetmelik kapsamında olan serbest mimarlık hizmetleri ile ilgili olarak, hizmetin başlamasından önce iş sahibi ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşme; işin kapsamı, süresi, aşamaları, bedeli ve karşılıklı haklar konularında Mimarlar Odasınca hazırlanmış tip sözleşmedeki asgari koşulları kapsar. Mimarlık hizmetleri şartnamesi ve ücret tarifesi serbest mimarlık hizmetleri sözleşmesinin ayrılmaz eki sayılır.

 

4: Mimar, işvereni ile imzalayacağı sözleşme ve sunacağı serbest mimarlık hizmetlerini;

             1) Bu Yönetmelik hükümlerine,

             2) Mimarlar Odası Mimarlık Mesleğini Uygulama, Mimarlar Arası Dayanışma, Mimarlık Şeref ve Haysiyetini Koruma Yönetmeliğine,

             3) Mimarlık hizmetleri şartnamesi ve ücret tarifesi hükümlerine,

             4) Zorunlu standart ve normlara,

             5) Genel olarak bilinen fen ve yapı sanatı kurallarına,

             6) Mimari proje çizim ve sunuş standartlarına,

             7) Mimarlar Odasının serbest mimarlık hizmetleri sunulması ile ilişkili kanunlar, yönetmelikler çerçevesinde belirlediği esaslara,

             göre yürütmekle yetkili, yükümlü ve bundan dolayı sorumludur.

 

5: Tescile esas bilgi ve belgelerin Mimarlar Odasına verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan ve bu Yönetmeliğe göre mesleği uygulama koşullarında değişiklik olan serbest mimarın büro tescil belgesi geçersiz kılınır, mührü geri alınır.

 

6: Mimar, serbest mimarlık hizmetleri için verilen evrak, belge ve hazırladığı yazılı ve çizili dokümanları, işin sona ermesinden sonra 5 yıl süre ile saklamak zorundadır. Mimar eserlerinin orijinallerini 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, yaşamı boyunca ve ölümünden 70 yıl sonrasına kadar korunacağını bilerek hareket eder.

 

7: Mimar, eser sahibi mimarın oluru olmadan tadilat yapamaz.

 

8: Eser sahibi mimarın bulunamaması durumunda, mimar tadilat projesi üstlenebilmek için Odaya başvurmak ve iş sahibinin yasal tebligat ve ilan yapmasını talep etmekle yükümlüdür.

 

9: Mimar, mimarlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde işverene bilgi vermek koşuluyla projesinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

10: Mimar, serbest mimarlık hizmetleri sonunda meydana gelen eserini teslim edecek ve kabul tutanağını gerektiği durumlarda ilgili mercilere verecektir.

 

11: Mimar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 7 ve 14 üncü maddeleri uyarınca eserini umuma arz etme yetkisine sahiptir. Bu nedenle mimar yapı üretim sürecinin tüm aşamalarında mesleki kontrol olarak eserin vücut bulmasını denetleyerek, eserin tamamlanıp kullanıma açılmasına izin vermek durumundadır.  Kaynak:  www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050602-4.htm

 
Facebook
-